Gemeente Nunspeet - Intrekken verkeersbesluit cq eindigen verkeersbesluitprocedure Maatweg Elspeet - Maatweg

DeElspeetgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Nunspeet - Intrekken verkeersbesluit cq eindigen verkeersbesluitprocedure Maatweg Elspeet - Maatweg.

Meer informatie over deze bekendmaking:

gelet op; - De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW); - Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap; - Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van: • Het verzekeren van de veiligheid op de weg. • Het beschermen weggebruikers en passagiers. • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. - Artikel 24 BABW: overleg met de politie, Eenheid Oost Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland; Overwegende dat Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit. Is het gewenst om Het eerdere ontwerpverkeersbesluit van 13 december 2022 tot het afsluiten van de Maatweg middels bord L08 in te trekken en de verkeersbesluitprocedure te staken. Motivering Op 18 oktober 2022 heeft uw college besloten de weg Maatweg af te sluiten voor al het doorgaand verkeer door middel van het plaatsen van bord L8 en hiervoor een verkeersbesluitprocedure in werking zetten. Op 13 december 2022 is hiervoor een ontwerpverkeersbesluit genomen. Op dit ontwerpbesluit is een zienswijze en een aantal reacties binnengekomen waarin zorgen en bezwaren worden geuit met betrekking tot het voorgestelde verkeersbesluit. Deze zorgen richten zich met name op de recreatieve waarde van de Maatweg. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen en reacties is door college besloten de verkeersbesluitprocedure te staken en niet over te gaan tot een definitief verkeersbesluit tot afsluiting van de Maatweg voor al het doorgaand verkeer maar deze weg toegankelijk te houden voor fietsers en voetgangers. Belangenafweging Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan. b e s l u i t e n : I. de verkeersbesluitprocedure te staken en het ontwerpverkeersbesluit van 13 december 2022 in te trekken; Nunspeet, 26 januari 2024 Burgemeester en wethouders van Nunspeet, namens hen, A. Heijkamp, secretaris C.W.J. Blom, burgemeester Bezwaar Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u schriftelijk of elektronisch (via formulier op de website www.nunspeet.nl) doen. Het bezwaarschrift moet in ieder geval uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar bevatten. Het indienen van een bezwaar schorst niet automatisch de werking van een besluit. Als u of een derde belanghebbende bezwaar heeft gemaakt en u kunt niet wachten op de beslissing hierop, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, telefoonnummer 088 3612000. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deElspeetgids.nl op 06-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Elspeet, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deElspeetgids.nl
Redactie deElspeetgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Elspeet
  2. 3ece7c6b2fa7f83c2598fde6b088927c

Gerelateerde berichten